99. TEHETSÉGPONT
99. TEHETSÉGPONT

 „Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben és, hogy ezt a valamit bármi áron el kell érnünk.” (Curie)

A TEHETSÉG SOKSZÍNŰ>>

Bemutatkozó

Címoldal>>

​Galéria>>

 
Rendezvényeink
 
Tehetséggondozás kerületünkben
 
TÁMOP 3.4.4 PÁLYÁZAT
 1. Tehetségsegítő iskolai koordinátorok>
 2. Akkreditált továbbképzések>
 3. Érzékenyítő tréningek>

Pályázati kiírás

Szakkörök bemutatása

 
Akikre büszkék vagyunk
 
Tehetségnaptár
2017. December
HKSCPSV
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
<<   >>
 
Kapcsolat
 
A weblap látogatói
Indulás: 2009-04-21
 
Tehetséggondozó Műhely
Tehetséggondozó Műhely : Képességfejlesztő program

Képességfejlesztő program

Patakfalvi Attiláné  2010.06.30. 10:58

  

     I. Befogadás, alkotás

     II. Vizuálios Kommunikáció

     III. Tárgy- és környezetkultúra

     IV. Kifejezés - képzőművészet

     V. Festészet, szobrászat, grfika 


I. Befogadás - alkotás

 • a vizuális nyelv elemeinek, pont, vonal, folt, szín megismerése és tudatos használata a képalkotásban
 • a vizuális nyelv elemei (vonal, folt) kifejező szerepének felismertetése (képolvasással)
 • vonalas jellegű előadásmód és a technika összefüggéseinek megláttatása
 • a foltszerű előadásmód és a technika összefüggéseinek megláttatása
 • színtapasztalatok gazdagítása
 • színismeretek bővítése,
 • színérzék fejlesztése (pl.: a jellemző színek megjelenítésével)
 • színdifferenciáló képesség fejlesztése (pl.: a színárnyalatok visszaadásának kísérletével)
 • a témának megfelelő képmező állás megválasztása képességének fejlesztése
 • a festék vagy krétahasználat különböző lehetőségeinek megértése
 • festéstechnikai tapasztalatok szélesítése

II. Vizuális kommunikáció NAT (Primer közlés, Direkt közlés)

 • megfigyelőképesség fejlesztése (a modellel folyamatos kapcsolattartással)
 • vizuális megfigyelőképesség és vizuális emlékezet fejlesztése
 • az emlékezet mozgósítása (mindennapi látványélmények felidézésével)
 • a természeti látványok megfigyelési szempontjainak gyarapítása
 • a látvány értelmezését segítő szempontok gyarapítása
 • analizáló- és szintetizáló képesség fejlesztése
 • ábrázoló képesség fejlesztése
 • formaérzék fejlesztése (pl.: természeti és mesterséges formák megjelenítésével)
 • forma- és arányérzék fejlesztése (pl.: az alacsonyabb, magasabb, szélesebb, keskenyebb formák megválasztásával)
 • karakterérzék fejlesztése (a forma, arány jellemző vonásainak megragadásával)
 • térábrázoló képesség fejlesztése (pl.: a háromdimenziós látvány síkon való megjelenítésével;
 • nagyobb - közel, kisebb - távol, valamint a  takarások megjelenítésével)
 • a természeti látványokban a szép meglátása képességének fejlesztése
 • a színérzék fejlesztése
 • a vizuális kommunikációs képesség fejlesztése
 • a képolvasással történő információszerzés fejlesztése;
 • a képolvasó és képközlő képességek fejlesztése (pl.: vizuális információk jelrendszerének
 • vizsgálatával és létrehozásával)
 • képi jelek olvasása és létrehozása képessége fejlesztése
 • ábraolvasási készség fejlesztése
 • redukciós (elvonatkoztató) képesség fejlesztése (pl.: piktogram v. emblématervezésnél
 • a foltban megoldott információk olvasása és közlése kapcsán)
 • vizuális szimbólumok olvasása képességének fejlesztése
 • az idő, a változás a folyamat képekben való ábrázolási képességének fejlesztése
 • történés képekben való elbeszélése képességének fejlesztése (látványolvasással vagy képregény készítéssel)
 • közvetlen vizuális jelzések, mimika, gesztusok értelmezése (Pl. látványolvasással, játékkal)
 • a színérzék fejlesztése
 • a látványok verbális megfogalmazása képességének fejlesztése
 • verbális képességek fejlesztése bábokkal való játék során: párbeszéd előadásával, a hangszín, hanglejtés karaktert formáló alkalmazásával

III. Tárgy és környezetkultúra

 1. Tárgykészítés
 2. Mintatervezés, díszítés
 3. Környezetalakítás

1. Tárgykészítés:

·         a tárgyalkotó vizuális, esztétikai és manipulatív képességek fejlesztése

·         a tárgykészítés folyamatainak, gondolkodásmódjának megtapasztalása

·         forma és funkció összefüggéseinek megláttatása

·         a formaérzék fejlesztése

·         a megfigyelőképesség (a munkafázisok megfigyelésére vonatkozik), a gondos kivitelezés képességének fejlesztése

·         különböző anyagok, eljárások, személyes tapasztaláson alapuló megismerése

·         a tárgyalkotó folyamat lépései

·         egyszerű kézműves technikák megfigyelése, rekonstruálása

·         régi és mai használati - és díszedények megfigyelési képességének fejlesztése

·         tárgyak megadott szempontok szerinti vizsgálata képességének fejlesztése

·         gyakorlati és lelki tényezők felfedeztetése a tárgyakkal való kapcsolatunkban

·         a közvetlen környezet tárgyainak megfigyelése, megadott szempont szerinti vizsgálata (forma és funkció)

·         jeles napok szokásainak és tárgyi kellékeinek megismerése

·         különböző kultúrák iránti nyitottság kialakítása

2. Mintatervezés, díszítés:

 • redukciós képesség (redukáló képesség) fejlesztése (pl.: természeti forma egyszerűsítésével létrehozott motívum tervezésénél
 • stilizáló képesség fejlesztése (célirányos tervezőmunkával)
 • dekoratív érzék fejlesztése (pl.: síkszerű, foltszerű előadásmóddal)
 • a színek dekoratív, díszítő hatásának megismerése, és alkalmazása
 • funkciónak megfelelő színválasztás és díszítés
 • a vizuális ritmusérzék fejlesztése (sordísz vagy terülő dísz tervezésével)
 • a csomagolás gyakorlati és lelki szempontjainak megismerése (látványelemzéssel és ünnepre való készülődéssel)
 • komponáló képesség fejlesztése (pl.: centrális szimmetriájú dísz létrehozásával)

3. Környezetalakítás:

 • tapasztalatok szerzése a térformálás, térlehatárolás, térszervezés terén (pl.: az osztályterem
 • átrendezése különböző alkalmakra, munkaformákhoz; térformák rendezgetésével, makett építésével, konstruálással)
 • különböző rendeltetésű középületek fotóinak összehasonlító elemzési képessége fejlesztése látványolvasással

IV. Kifejezés - képzőművészet NAT (Személyes közlések)

1. befogadás

 • ismerkedés a képzőművészeti alkotásokkal
 • a műalkotások megfigyelési szempontjainak bővítése (képzőművészeti alkotások szemlélésével, a műalkotásokra vonatkozó vélemények és a művek összevetésével)
 • a látványok verbális megfogalmazása képességének fejlesztése

2. alkotás

 • kifejezőképesség fejlesztése (a formák, formakapcsolatok, színek mondanivaló érdekében történő megválasztásával)
 • a vizuális kifejezőképesség fejlesztése (pl.: élmény, átélt esemény, érzelem, hangulat vagy elképzelt jelenet megjelenítésével; a kifejező szándéknak megfelelő színbeli és formai megjelenítéssel)
 • közvetlen élmény képi megjelenítése
 • természeti látványok hangulata visszaadási képességének fejlesztése (Pl.:  színekkel, formákkal, természetben mozgó figurák vizuális megjelenítésével)
 • az illusztráció elemi fogalmának megértetése, illusztráció készítése
 • képalkotó- és kifejező képesség fejlesztése
 • vizuális fantázia (képzelőerő) fejlesztése (pl.: epikus, elbeszélő jellegű és "mesés" elemek gazdag alkalmazásával; figurák, lények létrehozásával természeti formákba való belelátással
 • asszociációs készség,(asszociatív k.) képzettársítási készség fejlesztése (pl. megadott nonfiguratív grafikai v. festmény részlet továbbfejlesztésével, saját képpé alakításával;
 • tárgyak, tárgyfotók összerakásával, fotomontázs készítésével, új látvány létrehozásával)
 • térábrázolási képesség fejlesztése (pl.: bonyolultabb tériség megjelenítésével; egymásmögöttiség-, közel - távol-, takarás megvalósításával)
 • lényeglátó képesség fejlesztése
 • formaérzék fejlesztése (pl. :a környezeti elemek arányviszonyainak és részletgazdagságának megjelenítésével)
 • karakterérzék fejlesztése (különböző figurák megjelenítésével)
 • kompozíciós képesség fejlesztése (a képkivágás lényeget láttató szerepének felismertetésével és alkalmazásával; a kifejezést szolgáló képmező-állás, és arányok megválasztásával)
 • a vizuális ritmusérzék fejlesztése

V. Festészet, szobrászat

    Festészet, szobrászat, grafika

Festészet:

 • a színek hangulati hatásának megláttatása, felismerése, és alkalmazása az egyéni   színválasztásban.
 • színdifferenciáló képesség fejlesztése (pl.: a színárnyalatok visszaadásának kísérletével)
 • a színérzék fejlesztése (a kompozíció hangulatot kifejező színeinek megválasztásával; a színek hangolásával; komponálásával)
 • komponáló- (vagy kompozíciós) képesség fejlesztése

Szobrászat:

 • a plasztikai minőségek sokféleségének megtapasztalása
 • plasztikai érzék fejlesztése (pl.: kiemelkedő, bemélyedő formák mintázásával; tömbszerű és    tagolt formák létrehozásával; felülethatásként érzékelhető részletek mintázásával)
 • plasztikai kifejezőképesség fejlesztése (karakteres körplasztikus figurák mintázásával)
 • formaérzék fejlesztése (karakteres formák megjelenítésével)
 • karakterérzék fejlesztése
 • térbeli tájékozódó képesség fejlesztése (pl.: az előtte, mögötte, mellette, körülötte térbeli helyzetek rendezésével, téri irányok változatainak létrehozásával)
 • térérzék fejlesztése (pl.: a körplasztika különböző nézeteinek felismertetésével; körplasztika mintázásával); az állandóan forgatott figura nézeteinek folyamatos ellenőriztetésével; makettek készítésével, rendezgetésével, nyitott terek létrehozásával)
 • a téralakító, térrendező képesség fejlesztése (pl.: szimmetrikus és aszimmetrikus formarendek létrehozásával; téri szerkezetek konstruálásával)
 • technikai készség fejlesztése (pl.. a mintázás műveletiségének gyakoroltatásával)

Grafika:

 • komponáló képesség fejlesztése
 • grafikai kifejezőképesség fejlesztése (Pl.: fotórészlet rajztollal való kiegészítése esetén)
 • a szép könyvek iránti igény felkeltése (látványelemzéssel, könyvek nézegetésével)

 

 
Pontos idő
 
Regisztráció
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Tehetségkönyvtár
 
Tehetséggondozó Műhely
 
Iskolai tehetséggondozás
 
Fővárosi tehetségpontok

8Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete

8Messzehangzó Tábor Alapítvány

8Napkör Mentálhigiénés Alapítvány Tehetség Műhelye

8Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

8Matthias Corvinus Collegium

8KöMaL

8ELTE

8Grund Tehetségpont Bp. VIII.

8Berzsenyi Dániel Gimnázium

8Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet

8Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület

8Újbudai Pedagógia Intézet

8II. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ

8Hubay Jenő Alapfokú Műészetoktatási Intézmény (XV. ker)

8Fazekas Mihály GImnázium

8ELTE - Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium

8Semmelweis Tehetségpont

8Gábor Dénes Tehetségpont

8Aranyelme Tehetséggondozó Egyesület

8Batthyány Ilona Általános Iskola

 
Művészeti iskoláink
 

Alicia Vikander - A legbiztosabb magyar forrásod az Oscar-díjas színésznõrõl! Képek, cikkek, hírek, minden egy helyen!    *****    -----Portálépítés és portáldíszítés kezdõknek és haladóknak! Rengetek leírás, JavaScriptek , CSS ,HTML kódok,Design!----    *****    Nem lehet saját lovad? Nevelj virtuálisan ITT! Nevelj, versenyezz, licitálj szebbnél szebb lovakra!    *****    SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG -A LEGINFORMÁLTABB ÉS LEGTARTALMASABB MAGYAR HONLAP AZ ÉNEKESNÕRÕL - SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG    *****    Ho-ho-hó! A Mikulás útra kész! Azaz... Hol a sapkája??? Ó jaj! Most mi lesz? Gyorsan gyertek a Mesetárba!    *****    Ha te is szereted az Arrow sikersorozat elbûvölõ házaspárját látogass el az ország egyetlen Olicity rajongói oldalára!    *****    Barbie - My Little Pony - Barbie - My Little Pony - Barbie - My Little Pony - Barbie - My Little Pony    *****    VIDEOJÁTÉK HONLAP! Retro játékoktól, a legújabbakig! Friss újdonság: Call of Duty: WWII és WoW: Battle for Azeroth!    *****    Kapható a VÖRÖS HÓ címû regény. Kaland és rejtély az örök fagy birodalmában. VÖRÖS HÓ. Részletek a weboldalon!    *****    Ho-ho-hó! A Mikulás útra kész! De hova lett a sapkája??? Ó jaj! Elmarad a Mikulás-nap??? Gyorsan gyertek a Mesetárba!    *****    Legfrissebb videojátékok, fõleg Warcraft és FPS játék hírek! Blog, Airsoft, Tech! Kattints ide!    *****    Furry Fandom | Antropomorf Állatok | Furry Fandom | Antropomorf Állatok | Furry Fandom | Antropomorf Állatok    *****    Hová bújnak a virágmanók, ha elered az õszi esõ? Nem találjátok ki? Nyuszi mama majd elárulja! Gyertek a Mesetárba!    *****    Nálam nincsenek AKCIÓK, minden elemzés BECSÜLET KASSZÁS, az oktatás pedig INGYENES! Keress oldalamon!    *****    Bavaria 42 2018ban is várunk szeretettel mindenkit egy felejthetetlen tengeri vitorlás túrára! Vitorlás tudás nem szükséges!! Bavaria 42    *****    SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG - HA ELSÕKÉZBÕL SZERETNÉL INFORMÁLÓDNI, AKKOR ITT A HELYED - LEGFRISEBB HÍREK, KÉPEK, CIKKEK!    *****    Karácsonyra szép AJÁNDÉK egy Személyre szóló asztrológiai elemzés! Kinyomtatva és bekötve örök emlék marad!    *****    ***MUNKALEHETÕSÉG!*** Új cég, új lehetõség, ingyenes regisztráció! Ugye tudod, mit jelent elsõk között lenni...?!    *****    A legfrissebb videojátékokról olvashatsz híreket! Elemezzük a Call of Duty sorozat legújabb részét World War II    *****    A RENDKÍVÜLI horoszkóp akciók Karácsonyig tartanak,most rendelj saját illetve szeretteid részére elemzéseket. Kattints